آیا مجاز به نوشیدن مایعات همراه با غذا هستیم یا خیر؟